Rodrigo Saraiva SayaoDestintivo

Deutsches Sportabzeichen Bronze 31/12/2011
Deutsches Sportabzeichen Silber 31/12/2013
Deutsches Sportabzeichen Silber 12/02/2015
Deutsches Sportabzeichen Silber 10/02/2016
Deutsches Sportabzeichen Silber 23/05/2017


pagina blog